Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘Transport Warszawa’

British thermal unit (Brytyjska jednostka ciepła)

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Najbardziej rozpowszechnioną jednostką ilości ciepła jest tzw. British thermal unit (Brytyjska jednostka ciepła). Jest to ilość ciepła potrzebna do ogrzania jednego funta wody 0 1 OF przy ciśnieniu 760 mm Hg w określonych granicach temperatury. Najczęściej przyjmuje się granice 57,5 OF do 58,5 OF i wówczas 1 B. T. U. 252,2 cal Wartość tej jednostki może się zmieniać w granicach 1%, zależnie od przyjętej przy pomiarze średniej temperatury wody. Zużycie paliwa w obu tych układach mierzy się liczbą mil przebytych lub liczba ton przewiezionych przy zużyciu jednostki objętości paliwa (miles per gallon, tons per gallon), a nie jak w systemie metrycznym, ilością paliwa zużytego na przebycie 100 km lub na wykonanie jednego tonokilometra. Zestawienia najczęściej spotykanych angielskich i amerykańskich jednostek miar, porównanie ich z innymi jednostkami angielskimi i amerykańskimi oraz metrycznymi, jak również tablice zamiany na jednostki metryczne i odwrotnie podano w punktach D. 2. . .D. 14. Pisownia symboli jednostek miar angielskiego i amerykańskiego układów została podana przez Institution Of Weights and Measures Administra tion_ Zgodnie z tym ustaleniem symbole angielskich i amerykańskich jednostek miar należy pisać z kropką (np.: yd., sq. yd., CII. ft., oz. fl. itd.), a więc odmiennie niż w systemie metrycznym, gdzie kropek po symbolu nie Stawia się. Przy symbolach jednostek miar masy należy dodawać skrót oznaczający, do jakiego rodzaju dana jednostka należy (np. lb. av., oz. fl. itp.). Jednostki siły należy pisać z dużej litery (np. Lb.) lub do symbolu dodawać „force” (np. lb. force). Pełne nazwy, symbole i prawidłową pisownię symboli jednostek tntar podano w punktach D. D- 15. [hasła pokrewne: Firma transportowa, cargo transport, Transport Warszawa ]

Comments Off on British thermal unit (Brytyjska jednostka ciepła)

Posts Tagged ‘Transport Warszawa’

British thermal unit (Brytyjska jednostka ciepła)

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Dawniej konstruowano samochody ciężarowe, w których silniki i kabiny wysunięte sa przed osie przednie , lecz wówczas trudno uniknąć przeciążenia osi przedniej, obecnie w samochodzie cięzarowym najczęściej kabina wbudowana jest nad przednią osią, a silnik jest nieco cofnięty do tylu lub odwrotnie silnik znajduje się nad przednią osią, a kabina jest nieco cofnięta, co jednak zmusza do skracania skrzyni ładunkowej. Projekt nadwozia samochodu opracowuje się w kilku etapach zwykle w następującej kolejności: wykonanie szkiców kompozycyjnych, sporządzenie zmniejszonej makiety, opracowanie rysunku technicznego, wykonanie makiety wielkości naturalnej, wykreślenie rysunku poziomego powierzchni oraz sporządzenie modelu głównego. Wykonanie makiety jest konieczne ze względu na to, że nie można prawidłowo ocenić projektu z samego rysunku kompozycyjnego. Makietę w zmniejszeniu wykonuje sie z plasteliny. Na podstawie rysunków wstępnych i makiety w zmniejszeniu wykreśla się rysunek techniczny na pionowej tablicy. Czasem wykonuje się dodatkowo rysunek aksonometryczny wielkości naturalnej. Na podstawie rysunku technicznego sporządza się makietę wstępną wielkości naturalnej z plasteliny lub gipsu, Po ustaleniu ostatecznego kształtu samochodu wykonuje się makietę drewnianą, która służy jako wzorzec do wykreślenia rysunku poziomego. Najczęściej rysunek poziomy, czyli tzw. draft, wykonuje się na płytkach aluminiowych pokrytych warstwą trwałej farby, gdyż duże arkusze papieru łatwo się kurczą lub rozszerzają, a wykreślony na nich rysunek „zmienia” wymiary. [patrz też: Firma transportowa, cargo transport, Transport Warszawa ]

Comments Off on British thermal unit (Brytyjska jednostka ciepła)

« Previous Entries