Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘otomoto autobusy’

Nazwy jednostek miar systemu metrycznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Nazwy jednostek miar systemu metrycznego i ich skróty są międzynarodowe, aczkolwiek ich wymowa i pisownia mogą się nieco różnić w poszczególnych krajach, zależnie od ducha języka i zasad pisowni, Niektóre kraje stosują własne nazwy jednostek miar systemu metrycznego (np. w Holandii metr nosi nazwę elle, litr dla ciał sypkich kop, a dla cieczy — kan itp., W Grecji metr — piki, gram dramma itp.). Pisownia symboli jednostek miar. Według PN i przepisów Głównego Urzędu Miar wszelkie symbole (skróty) jednostek miar systemu metrycznego pisze się bez kropki na końcu. D. Read the rest of this entry »

Comments Off on Nazwy jednostek miar systemu metrycznego

Posts Tagged ‘otomoto autobusy’

Nazwy jednostek miar systemu metrycznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Oprócz metra i kilograma w układzie metrycznym są stosowane jeszcze dwie podstawowe jednostki sekunda i stopień temperatury skali stustopniowej. Sekunda. Podstawowa jednostka czasu we wszystkich systemach miar jest sekunda. Sekunda jest oparta wzorzec naturalny, którym jest układ Słońce — Ziemia, a określenie jednostki czasu opiera się o pozorny ruch Słońca względem Ziemi. Według definicji przyjętej do roku 1954 sekunda stanowiła część średniej doby słonecznej. Read the rest of this entry »

Comments Off on Nazwy jednostek miar systemu metrycznego

Posts Tagged ‘otomoto autobusy’

Nazwy jednostek miar systemu metrycznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Pound Avoirdupois jest podstawową jednostką masy. Jest to masa wzorca-prototypu (tzw. Imperial Standard Pound) wykonanego z platyny. Według ostatnich porównań funta z kilogramem (1933 r.) 1 lb. av. Read the rest of this entry »

Comments Off on Nazwy jednostek miar systemu metrycznego

Posts Tagged ‘otomoto autobusy’

Nazwy jednostek miar systemu metrycznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Wszystkie układy jednostek miar oparte na wzorcach metra i kilograma, i stosujące zasadę 10-krotnych wielokrotności przy tworzeniu jednostek wtórnych bezpośrednich, tworzą system metryczny. Metr. Podstawową jednostką długości, na której w sposób bezpośredni lub pośredni oparte są wszystkie układy miar systemu metrycznego, jest metr. W założeniu metr miał być 1/107 częścią ćwiartki południka ziemskiego, w rzeczywistości jest on krótszy o około 0,23 mm. Do października 1960 r. Read the rest of this entry »

Comments Off on Nazwy jednostek miar systemu metrycznego

Posts Tagged ‘otomoto autobusy’

Nazwy jednostek miar systemu metrycznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Umocnienie drogi darniną zapewnia: a) polepszenie stosunków wodnych gruntu podłoża ziemnego, dzięki czemu osiąga się polepszenie jego wytrzymałości mechanicznej b) zmniejszenie działania wody opadowej i płynącej, nawet na odcinkach o pochyleniu 0,05- 0,06, a czasem i większym w zależności od gruntu, klimatu i rodzaju darniowania c) zmniejszenie powstawania kurzu d) zmniejszenie mechanicznych uszkodzeń poboczy i skarp przez pojazdy drogowe. Rowy drogowe powinny zapewnić szybkie odprowadzanie wody poza pas drogowy i tylko w takim przypadku spełniają swoje zadanie. W razie przepływania wody w rowach ze zbyt małą szybkością lub też zatrzymywania się powstaje niebezpieczeństwo nawadniania nasypów drogowych przez wodę z rowu. Jednym z najważniejszych warunków nowoczesnych rowów drogowych, wykonywanych przy drogach przeznaczonych do szybkiego ruchu samochodowego, jest łagodne pochylenie wewnętrznej skarpy rowu, potrzebne ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dlatego też normatyw polski przewiduje łagodne skarpy wewnętrzne dla dróg I, II i III klasy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Nazwy jednostek miar systemu metrycznego

Posts Tagged ‘otomoto autobusy’

Nazwy jednostek miar systemu metrycznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Polskie normatywy projektowania dróg przewidują stosowanie najmniejszego pochylenia podłużnego niwelety drogi 0,002. Odcinki poziome niwelety w zasadzie nie powinny być stosowane są one dopuszczalne tylko jako odcinki krótkie (poniżej 100 m) . Odcinki poziome dłuższe niż 100 m są dopuszczalne wyjątkowo na groblach drogowych, w terenie bagnistym lub zalewowym, również w terenie wybitnie płaskim, na gruncie piaszczystym. Gdy pochylenia największe dopuszczalne stosuje się na długości ponad 500 m, wówczas stosuje się spoczniki, tj. odcinki trasy o pochyleniu 0,01 lub co najwyżej równym połowie pochylenia zastosowanego na spadku, przy czym długość spocznika powinna być równa co najmniej 50 m. Read the rest of this entry »

Comments Off on Nazwy jednostek miar systemu metrycznego

Next Entries »