Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Niektóre ciecze wymagają utrzymywania ich w podwyższonych temperaturach podczas transportu (np. czekolada w stanie ciekłym). Inne ciecze, gęstniejące w umiarkowanych temperaturach otoczenia (np. tłuszcze spożywcze), trzeba podgrzewać w celu ułatwienia ich wyciekania ze zbiorników. Do przewozu tego rodzaju cieczy używa sie samochodów-cystern o zbiornikach izolowanych cieplnie, w których ściankach zainstalowane są grzejniki elektryczne, zasilane z reguły prądem stałym — z instalacji elektrycznej pojazdu (podczas jazdy) lub z zespołu prądotwórczego (w okresie długiego postoju).
Transport piwa, wina lub innych napojów jest również dość kłopotliwy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Z uwagi na sposób mechanizacji przeładunku, wśród pojazdów samochodowych, wyposażonych w urządzenia wyładowcze lub załadowcze, rozróżnia się ogólnie następujące odmiany podstawowe: — samowyładowczy, przechylny; skrzynia ładunkowa jest przechylana przez podnośnik, samowyładowczy, podnosząco-przechylny; skrzynia ładunkowa jest podnoszona do góry przed przechyleniem, samowyładowczy, zsypowy; skrzynia ładunkowa jest opróżniana przez otwieranie zsypu w dnie, — samozaładowczy, pojemnikowy; ładunek mieści się w pojemniku wymienianym przy użyciu podnośnika, — samozaładowczy, zbiornikowy; cysterna lub zbiornik jest napełniany lub opróżniany przy użyciu pompy urządzenia pneumatycznego itp., — samozaładowczy, dźwignikowy; wyposażony w żuraw lub inny dźwignik. Ze względu na przeznaczenie i zakres zastosowania, współczesne pojazdy wyposażone w urządzenia załadowcze lub wyładowcze dzieli się zwykle na następujące rodzaje: wywrotki uniwersalne, czyli pojazdy o przechylanych pomieszczeniach ładunkowych, budowane na podwoziach szosowych samochodów ciężarowych, naczep lub przyczep, wywrotki budowlane lub inaczej dumpery, czyli pojazdy o przechylanych skrzyniach ładunkowych, budowane jako specjalne lub na podwoziach pojazdów terenowych, — specjalne pojazdy samowyładowcze, budowane przeważnie jako pojazdy specjalistyczne, — pojazdy samozaladowcze, budowane jako pojazdy specjalistyczne lub zwykłe, wyposażone w urządzenia zapewniające pełną lub częściową mechanizację załadunków.
Częściowa mechanizacja przeładunku. Niekiedy pojazd samochodowy wyposaża się w urządzenie podnośnikowe, które jedynie ułatwia załadowywanie lub wyładowywanie przewożonego ładunku. Najczęściej tego rodzaju urządzenie podnośnikowe służy albo do uniesienia lub opuszczenia skrzyni ładunkowej do poziomu miejsca załadunku lub wyładunku, albo wydatnie zmniejsza opory pokonywane podczas przemieszczania ładunku. Wywrotnica jest to urządzenie stacyjne do szybkiego rozładunku zwykłych samochodów ciężarowych, naczep lub przyczep. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Ze względu na zwis samochodów ciężarowych projektuje się zazwyczaj chodniki szersze o 0,50 m niż normalnie potrzebna dla tego ruchu skrajnia. Odsunięcie chodnika od jezdni drogowej można osiągnąć przez wykonanie pasa zieleni. Na niektórych odcinkach dróg podmiejskich podobnie jak i dla przejść przez osiedla stosuje się tzw. przekrój miejski, o chodnikach podniesionych ponad jezdnię drogi. Ścieżki rowerowe projektuje się zazwyczaj w terenach o silnie rozwiniętym ruchu rowerowym, a więc przede wszystkim na odcinkach dróg podmiejskich i przy przeprowadzaniu trasy drogowej przez osiedla. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Polskie normatywy projektowania dróg przewidują stosowanie najmniejszego pochylenia podłużnego niwelety drogi 0,002. Odcinki poziome niwelety w zasadzie nie powinny być stosowane są one dopuszczalne tylko jako odcinki krótkie (poniżej 100 m) . Odcinki poziome dłuższe niż 100 m są dopuszczalne wyjątkowo na groblach drogowych, w terenie bagnistym lub zalewowym, również w terenie wybitnie płaskim, na gruncie piaszczystym. Gdy pochylenia największe dopuszczalne stosuje się na długości ponad 500 m, wówczas stosuje się spoczniki, tj. odcinki trasy o pochyleniu 0,01 lub co najwyżej równym połowie pochylenia zastosowanego na spadku, przy czym długość spocznika powinna być równa co najmniej 50 m. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Kształt geometryczny silosów może być dowolny, jednak w budownictwie drogowym najczęściej stosuje się silosy niegłębokie a przekroju prostokątnym lub kwadratowym. Silosy mogą być opróżniane z jednego lub z obu baków, pośrodku ad dołu, a czasami przy dużych silosach, z obu boków i ad dołu. Opróżnianie silosu z baku umożliwia dogodne podstawianie wszelkich środków transportowych niezależnie od ich skrajni, jednak musi być spełniony warunek, aby poziom otworu wylotowego komory silosu znajdował się nieco wyżej nad wysokością ścian skrzyń ładunkowych środków transportowych. W silosach z otworami w dnie komory, dna powinno znajdować się ponad skrajnią środków transportowych, np. dla samochodów – ponad kabiną kierowcy, co wymaga umieszczenia komór silosu na dużej wysokości. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W zależności ad położenia zsypów oraz dna silosu otrzymuje się różny przekrój użyteczny komór silosów. Przy obliczaniu użytecznej pojemności komór silosów należy również uwzględniać sposób i możliwości ładowania komór, co zależne jest od urządzeń ładunkowych i naturalnego stoku materiału. Przy budowie silosów o ścianach pochyłych umożliwiających całkowite opróżnianie komór, kąt nachylenia powierzchni dna należy przyjmować o 5 – 10° większy od kąta naturalnego stoku materiału. Wymiary otworu zsypowego muszą odpowiadać zdolności przepustowej silosa w m3/godz, którą lp. określa się ze wzoru: G = 3600 f V (38) gdzie: f – powierzchnia otworu zsypowego silosa w m2 V – szybkość zsuwania się materiału przez otwór w misek, która zależna jest od kształtu i położenia otworu, rodzaju materiału oraz wysokości słupa materiału nad otworem, zależności te można określić tylko na podstawie wzorów empirycznych, Do określenia wym iarów otworu zsypowego w kształcie kołowym i kwadratowym służy empiryczny wzór gdzie: a = (d + 80) tg G a – bok otworu kwadratowego lub średnica otworu okrągłego w mm, d – średnica największych ziarn materiału w mm (lecz nie większa niż 300 mm), p – kąt stoku naturalnego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Next Entries »