Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘landtechnik’

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Każdy pojazd specjalizowany do przewozu zwierząt zaopatruje się w odpowiedni pomost lub pomosty do łatwego i szybkiego załadunku i wyładunku zwierzał, nawet w razie dość dużej różnicy poziomów w stosunku do jezdni lub rampy załadowczej. Do przewozu owiec i baranów stosuje się podwozia dwupokładowe lub nawet trójpokładowe. Pozwala to na lepsze wykorzystanie ładowności pojazdu niż w razie zastosowania nadwozia jednopoziomowego. Często przewozi się przy użyciu niewielkich przyczep jednoosiowych lub dwuosiowych, ciągnionych przez samochody ciężarowe lub nawet osobowe. Przyczepy takie nadają się zwłaszcza do małych gospodarstw i ferm hodowlanych.
Na krótkie odległości żywe zwierzęta przewozi się przeważnie w odpowiednio przystosowanych, zamkniętych lub otwartych skrzyniach ładunkowych samochodów ciężarowych, przyczep lub naczep. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posts Tagged ‘landtechnik’

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Do szczególnie kłopotliwych ładunków przestrzennych należą meble, ponieważ są to przeważnie sprzęty, których nie można spiętrzać, a jednocześnie trzeba je zabezpieczać przed ocieraniem się i uszkodzeniami wskutek wstrząsów. Pojazd specjalizowany do przewozu mebli jest to najczęściej zwykły samochód ciężarowy o umiarkowanej ładowności, wyrózniający się dużą powierzchnią ładowania w całkowicie zamkniętym nadwoziu. Wnętrze nadwozia, wystającego przeważnie nad kabiną kierowcy, jest wyłożone poduszkami tapicerskimi i zaopatrzone w uchwyty do mocowania stojących mebli. Często nadwozia do przewozu mebli osadza się na naczepach.
Stosunkowo najmniej problemów nastręcza przewóz ładunków przestrzennych w workach, balach itp. — z uwagi na możliwość ich spiętrzania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posts Tagged ‘landtechnik’

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Zastosowanie wywrotnicy umożliwia rozładowanie 12. . . 15 pojazdów w ciągu godziny. Wywrotka samochodowa jest to samochód ciężarowy, naczepa lub przyczepa, o dającej sie pochylać skrzyni ładunkowej (lub zbiorniku, pojemniku itp.), co umożliwia wyładunek przez zsypywanie się lub ściekanie ładunku pod własnym ciężarem. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posts Tagged ‘landtechnik’

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W celu usunięcia pracy ręcznej przy ładowaniu na przenośnik materiałów sypkich są stosowane specjalne urządzenia do samoczynnego ładowania. Najprostszym rozwiązaniem jest dobudowanie do przenośnika gracy mechanicznej zgarniającej materiały do wsypu przenośnika. Umieszczenie gracy na obrotowym wycinku kola oraz, wykonanie jej wysięgnika w kształcie rozsuwanej rury pozwala na zgarnianie materiału w zasięgu do 4 m. Innym sposobem zmechanizowania ładowania materiałów na przenośnik jest dobudowanie do niego zgarniarki linowej (szufli), Przykładem tego rodzaju rozwiązania jest ładowarka taśmowa Abus produkcji NRD. Jest to przenośnik przewoźny o konstrukcji blaszanej wyposażony w zgarniarkę mechaniczną, czyli w szuflę sterowaną ręcznie. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posts Tagged ‘landtechnik’

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Ładowanie np. samochodu z silosu trwa bardzo krótko, wskutek czego znacznie zwiększa się wydajność samochodów. Dzięki prostej konstrukcji, szybkości działania, łatwości obsługi oraz [10 niskim kosztom, użycie silosów do 110 ładowania masowych sypkich materiałów jest bardzo celowe. W pewnych przypadkach, jeśli chodzi o dokładne wagowe dozowanie materiałów, jak np. przy budowie nawierzchni betonowych, sporządzania bitumicznych mas nawierzchniowych, użycie silosów jako samodzielnych 50 urządzeń lub jako wyposażenie od 40 powszednich maszyn staje się nieodzowne. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posts Tagged ‘landtechnik’

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Powierzchnia przekroju prostokątnego otworu zsypowego dla tej samej zdolności przepustowej, co i przekroju kwadratowego i okrągłego musi być większa. Pojemność komór silosów jest różna i zależy: 1) od pojemności środków transportowych i częstotliwości ich podstawiania, 2) wzajemnego stosunku czasu pracy transportu i zakładów produkcyjnych, 3) wydajności środków transportowych, Z uwagi na zabezpieczenie ciągłości pracy zakładu produkcyjnego, pojemność silosów przyjmuje się np. w kamieniołomach na półzmianową produkcję, na bazach materiałowych przy wydajnych ładowarkach i regularnym transporcie na 1 -s- 2- godzinną wydajność środków transportowych. Pojemność silosów w każdym indywidualnym przypadku należy przeanalizować i ustalić. Im większa pojemność silosów, tym większa gwarancja regularności transportu, ale też większe koszty urządzenia. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posts Tagged ‘landtechnik’

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Umocnienie drogi darniną zapewnia: a) polepszenie stosunków wodnych gruntu podłoża ziemnego, dzięki czemu osiąga się polepszenie jego wytrzymałości mechanicznej b) zmniejszenie działania wody opadowej i płynącej, nawet na odcinkach o pochyleniu 0,05- 0,06, a czasem i większym w zależności od gruntu, klimatu i rodzaju darniowania c) zmniejszenie powstawania kurzu d) zmniejszenie mechanicznych uszkodzeń poboczy i skarp przez pojazdy drogowe. Rowy drogowe powinny zapewnić szybkie odprowadzanie wody poza pas drogowy i tylko w takim przypadku spełniają swoje zadanie. W razie przepływania wody w rowach ze zbyt małą szybkością lub też zatrzymywania się powstaje niebezpieczeństwo nawadniania nasypów drogowych przez wodę z rowu. Jednym z najważniejszych warunków nowoczesnych rowów drogowych, wykonywanych przy drogach przeznaczonych do szybkiego ruchu samochodowego, jest łagodne pochylenie wewnętrznej skarpy rowu, potrzebne ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dlatego też normatyw polski przewiduje łagodne skarpy wewnętrzne dla dróg I, II i III klasy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posts Tagged ‘landtechnik’

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Przy wysokościach nasypu drogi większych niż głębokość rowów w ogóle nie wykonuje się. Warunki techniczne ZSRR z roku 1946 zmniejszają głębokość rowów do 1,00 m z warunkiem obniżenia dna rowu 0,20 m poniżej wylotów sączków. Przepisy polskie projektowania dróg przewidują wykonanie rowów przydrożnych wszędzie tam, gdzie teren nie zapewnia w sposób naturalny dobrego odprowadzenia wód opadowych. Według przepisów polskich najmniejsze pochylenie podłużne dna rowów może wynosić 0,002, a najmniej sza szerokość dna rowu 0,40 m przy rowach trapezowych. Przepisy te przewidują, że głębokość rowów przydrożnych, w miarę możności i zależnie od przekroju podłużnego, nie powinna przekraczać 0,75 m. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posts Tagged ‘landtechnik’

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Dostosowanie pochyleń podłużnych niwelety do pochyleń terenu nie obowiązuje w wykopach, gdzie stosowanie niwelety poziomej nie jest dopuszczalne ze względu na dobre odprowadzenie wody z wykopu (przesychanie wykopów). Najmniejsze pochylenie niwelety w wykopach wynosi 0,005. Pochylenie niwelety drogi ma wpływ na kształtowanie się wskaźników eksploatacyjnych drogi, a mianowicie na: a) szybkość ruchu,. b) ładowność pojazdów, c) zużycie materiałów pędnych. Należy stwierdzić, że na wskaźniki te wpływ istotny mają pochylenia niwelety ponad 0,03 mniejsze pochylenia na ruch samochodowy wpływu praktycznie nie mają. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Next Entries »